METODE

Vores faglige ståsted og metoder
Vores værdigrundlag bygger på en individuel anerkendelse af beboeren samt respekt for beboerens specifikke baggrund, udfordringer og ressourcer. Vi ved og respekterer, at behandlingen af vores beboere tager tid og kræver stor tillid i relationen.

Derfor er det altafgørende for beboerens trivsel og sundhed, at vi får opbygget gode og tillidsbaserede relationer til hinanden og til de øvrige fagfolk, beboeren og vi samarbejder med.

I relationen sammen med beboeren er det derfor begrebet Terapeutisk opmærksomhed, vi især arbejder ud fra. Ved terapeutisk opmærksomhed benytter vi os især af følgende relationelle og personlige kompetencer: at være nærværende, rummelige, tillidsopbyggende, empatiske, autentiske, anerkendende, vedholdende og tålmodige, forudsigelige og tilgængelige.

Hertil har vi en gennemgående målsætning om at opbygge gode relationer til beboerens familie, netværk og system. Vi støtter beboeren i at have en konstruktiv tilknytning til samfundet og i at blive i stand til – med tiden – igen at tage ansvar for eget liv.

Vores teoretiske ståsted
På Ørbækskilde er vi inspireret af den systemiske teori og metode. Systemisk teori tager udgangspunkt i idéen om, at alle mennesker har deres egen for­ståelse af verden og sig selv, og at der ikke findes nogen objektiv sandhed om, hvordan tingene er. Problemer opstår i de relationer og systemer, vi mennesker befinder os i, og alle gør deres bedste – ud fra de forudsætninger, vi har.

Hvordan ser hver beboer sig selv som en del af relationerne og fortællingerne, og hvordan indgår han eller hun i dem? Det er nemlig ved, at vi reflekterer over, og muligvis forandrer det, at der kan ske en ændring i vores måde at være sammen med andre på.

Både den systemiske og narrative tilgang er optaget af sproget. Den betydning sproget har – sprogets skabende kraft – hvordan ting, sandheder og værdier skabes gennem sproget, når vi taler sammen. Det betyder noget, hvordan vi taler om tingene, hvilket sprog vi bruger, når vi taler med hinanden, om os selv og om problemerne. Når vi bliver opmærksomme på vores ord, og hvordan vi anvender sproget, gør det en forskel. Derfor betyder kommunikationen meget for os på Ørbækskilde – både det sagte, det usagte og det kroppen og vores mimik fortæller. Den professionelle dialog udvikler vi til stadighed – både ved uddannelse og gennem vores månedlige supervision.

Vores faglige metoder
I hverdagen koncentrer vi os om at styrke beboerens livskompetencer ved at lave mål og handleplaner (§141), som udarbejdes i samarbejde med beboeren og som revurderes løbende sammen med beboeren og ud fra kollegiale fælles faglige drøftelser.

Vi arbejder med Tryghedsvurderinger og Trafiklysmetoden. Trafiklysmetoden er Ørbækskildes redskab til tryghedsvurdering af beboerne i hverdagen og en enkelt måde at registrere beboerens signaler på. Skemaet er med til at beskrive personalets pædagogiske tiltag og handlemuligheder i de 3 zoner, som beboerne kan befinde sig i samt beskrive, hvordan medarbejderne kan hjælpe beboeren tilbage til sin komfortzone. Skemaet er en del af beboerens individuelle plan og indgår i det samlede pædagogiske arbejde på Ørbækskilde.

Herudover bruger vi og er trænede i at arbejde med metoder inden for mentalisering. Mentalisering bygger på at træne:

 • evnen til at føle og tænke klart
 • at se sig selv udefra og andre indefra
 • at forstå misforståelser
 • en måde at være sammen på
 • at have sind på sinde, både sit eget og den andens sind.

Herudover anvendes Spejlingsteknikker – tale om sete følelser og adfærd – kropssprog og gøre sig det bevidst og arbejde med at ændre adfærd, uden at skulle ændre mig og min personlighed.

Af andre anvendte metoder kan nævnes:

 • ADL–træning Ved at arbejde med ADL-træning i almindelig daglig livsførelse støtter vi først og fremmest beboerne i at få en normal døgnrytme, som er det basale fundament for ADL-træning.
  Endvidere guides og støttes beboerne til at tage ansvar for personlig hygiejne, til at varetage praktiske daglige gøremål såsom at ordne tøjvask, oprydning i egen bolig, indkøb og andre fælles opgaver i en almindelig daglig livsførelse. Ligeledes til lægebesøg, kontakt til behandlingssystemet eller andre offentlige instanser.
 • For at sikre et trygt og rart miljø for alle på Ørbækskilde, udarbejder vi retningslinjer og procedurer for voldsforbyggelse. Disse har til hensigt at give personalet konkrete handleanvisninger/metoder til at forebygge, nedbringe og håndtere voldsomme episoder samt til brug for refleksion, analyse og læring efter voldsomme episoder.
 • Formålet med retningslinjerne er at understøtte trivslen og trygheden for beboerne og medarbejderne på Ørbækskilde for derved at nedbringe antallet af voldsomme episoder og nærved-episoder.
 • Hertil er der udviklet en kriseplan som et vigtigt led i forebyggelse af voldsomme Kriseplanen er med til at støtte beboeren i at udvikle deres egne mestringsstrategier i svære situationer som for eksempel selvskadende adfærd eller uhensigtsmæssig adfærd. Beboeren har et medansvar og det giver ejerskab og kan være med til at give ro og tryghed.
  Når en beboer bliver indskrevet, er det vigtigt, at medarbejderne taler med  bebeboeren omkring ”Tryghedsvurdering”. Det er i samtalen vigtigt at få klarlagt om, beboeren tidligere har fået lavet en ”Kriseplan”. Medarbejderne hjælper med at få udarbejdet kriseplanen ud fra den viden beboeren har omkring deres egne evne til at mestre svære situationer.

Gensidige forventninger til samarbejdet med andre fagprofessionelle
Vores forventninger til vores samarbejdspartnere er, at vi kan være i god og konstruktiv dialog med hinanden, god og oplysende kommunikation, har et respektfuldt samarbejde og får forventningsafstemt med hinanden. At vi deltager i afgørende drøftelser og beslutninger og at vores samarbejdspartnere har/får kendskab til Ørbækskildes beboere og vores faglige ståsted og arbejdsmetoder, og udviser etisk og professionel dømmekraft i svære situationer. At vi holder hinanden gensidigt informeret om fælles beboere.

Til gengæld kan vi love det samme: at vi sikrer vores samarbejdspartnere god og løbende information, god kommunikation, når det er svært og dilemmafyldt. Løbende information/status om beboerens situation og udvikling – ud fra den etik, at beboeren har ret til at vide, hvad der sker og hvad der besluttes. At vi leverer det, vi står inde for, udfører handleplaner og arbejder målrettet sammen med beboeren og samarbejdspartnere.